ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริมเหล็ก บ้านอะลาง หมูที่ 3-บ้านบก ตำบลเมืองจันทร์ 3 มี.ค. 64 111
ประกวดราคาจ้าง-บ้านเขวา-ม.8-บ้านแต้ 29 ธ.ค. 63 107
ประกวดราคาจ้างบ้านปลาซิวน้อย-ม.9-บ้านหนองหว้า 29 ธ.ค. 63 104
ประกวดราคาจ้าง-บ้านปลาซิว-ม.1-บ้านปลาซิวน้อย-ม.9 (1) 29 ธ.ค. 63 149
ประกวดราคาจ้าง-บ้านปลาซิว-ม.1-บ้านหนองผำ-ม.2-บ้านโนนดู่-ม.11 29 ธ.ค. 63 112
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 ม.ค. 63 86
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 1 มิ.ย. 61 145
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประตูสำนักงานปลัดเทศบาล 26 เม.ย. 61 68
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านเขวา-หมู่ที่-8 26 เม.ย. 61 50
โครงการซ่อมแซมประตูสำนักงานปลัดเทศบาล 26 เม.ย. 61 48
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก-บ้านอะลาง-หมู่ที่-3-ทางหลวงชนบท 12 ธ.ค. 60 56
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก-บ้านอะลาง-หมู่ที่-3-ทางหลวงชนบท 12 ธ.ค. 60 53
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองดุม-หมู่ที่-4 8 ธ.ค. 60 56
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด-5-ลบ.ม.-บ้านโนนใหญ่-ม.12 25 เม.ย. 60 54
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก-บ้านเขวา-ม.8-บ้านอะลาง-ม.3 7 เม.ย. 60 56
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแกงเลี้ยว-ม.6 3 เม.ย. 60 55
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาซิวน้อย-ม.9 14 มี.ค. 60 55
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม-ม.4 14 มี.ค. 60 57
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสาด-ม.5 14 มี.ค. 60 68