การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 18

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   12 พ.ค. 64 46
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 2564-2566   5 พ.ค. 64 66
ประกาศนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 63 46