หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจและแต่งตั้ง   2 ก.ค. 64 69
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน   2 ก.ค. 64 102
คำสั่งสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน   2 ก.ค. 64 78
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฯ และกลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการฯ   26 เม.ย. 64 47
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   26 เม.ย. 64 43
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-6การเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ หมวด 7 วินัยฯ หมวด 8 การอุทรณ์และหมวด 9 การร้องทุกข์   26 เม.ย. 64 40
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-5-การแต่งตั้งและการให้จากพ้นตำแหน่ง   26 เม.ย. 64 41
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน   26 เม.ย. 64 44
หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558   26 เม.ย. 64 120
มาตรฐานพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3   26 เม.ย. 64 70
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่กับการบริหารงานบุคคล   26 เม.ย. 64 42
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   26 เม.ย. 64 50
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   26 เม.ย. 64 44
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 64 45
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560   26 เม.ย. 64 41
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2   26 เม.ย. 64 40
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล   26 เม.ย. 64 41
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบบรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   26 เม.ย. 64 60
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   26 เม.ย. 64 43
กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   26 เม.ย. 64 41
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   1 ต.ค. 62 32