E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ 3,4และหมู่ที่ 11 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 65
จ้างซ่่อมแซมถนนชำรุด บ้านอะลาง หมู่ 3 - บ้านวัด ต.ตาโกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดบ้านอะลาง หมุ่ 3-บ้านหุ่งคำ ต.เมืองจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
จ้างซ่่อมแซมถนนชำรุด บ้านหนองผำ หมู่ 2 - บ้านโคกม้า หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
จ้างจัดหาอาหารและอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
จ้างเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
จ้างจัดสถานที่ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ศก.ถ.198-04 จากสายบ้านแกงเลี้ยว หมู่ที่ 6 ถึง สายบ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 บ้านแกงเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ 198-15 จากสาย บ้านปลาซิวน้อย หมู่ที่ 9 ถึงสาย สภ.เมืองจันทร์ บ้านปลาซิวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 16 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสาด เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารว่างโครงการประชาคมแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อวางท่อระบายน้ำลงหนองใหญ่(บ้านหนองใหญ่ ม.10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 64
ซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในโค (โรคลัมปี สกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 64
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อโต๊ะกลางรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อตู้โชว์ ชนาด 80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อตู้โชว์ ขนาด 60 ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา 9 หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา 7 หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อเก้าอฺี้ม้ายาวเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 64
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64