E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารว่างโครงการประชาคมแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อวางท่อระบายน้ำลงหนองใหญ่(บ้านหนองใหญ่ ม.10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 64
ซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในโค (โรคลัมปี สกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 64
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อโต๊ะกลางรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อตู้โชว์ ชนาด 80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อตู้โชว์ ขนาด 60 ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา 9 หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา 7 หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อเก้าอฺี้ม้ายาวเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 64
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 64